การประชุมวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน ประจำปี 2564

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ณ. ห้องดุสิตา โรงแรม Asia Airport 

Oriental Medicine
Traditional Thai Medicine
Nature and Sciences
Traditional Chinese Medicine
Massage and Spa
Alternative Medicine
Research
previous arrow
next arrow
Slider

หลักการและเหตุผล

งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564 ครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ผ่านการวิจัยจากการทดลอง การสืบค้นเอกสาร หลักฐาน หรือการถ่ายทอดโดยผู้มีความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ โดยหลักสูตรการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต  คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลักสูตรการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และหลักสูตรการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาการวิจัยและมาตรฐานวิชาการ ให้เกิดการถ่ายทอด ประยุกต์ใช้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบสุขภาพในระดับประเทศ

** Proceeding OMSC 2021 Full ฉบับสมบูรณ์ **

Download “Proceeding OMSC2021 Full” OMSC2021-Proceedings_Full.pdf – Downloaded 190 times – 13 MB

**ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับชาติ OMSC 2021**

 

ผลงานวิจัยรับในรูปแบบ Proceeding Full paper มีการนำเสนอแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่รวม Proceeding ที่เข้าร่วมงานประชุมระดับชาติครั้งนี้ จะรวมเล่มจัดทำอยู่ในรูปแบบ pdf และจะส่งถึงผู้นำเสนอผลงานทุกท่าน และสามารถ Download ได้ที่ web site นี้ 45 วันหลังงานประชุมเสร็จสิ้น 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

พท.สัณหจุฑา พวงมาลา  พจ.พรประภา สัตยานันทาภิบาล

ดร.วาลุกา พลายงาม  ผศ.ดร.ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 

มหาวิทยาลัยรังสิต

Email : ormedconference@gmail.com

โทร 02-997-2220-30 ต่อ 5172 หรือ 5164 หรือ 5140

มือถือโทร 085-812-4285

โครงการงานประชุมวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน

Download “โครงการการประชุมระดับชาติ OMSC 2021” โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ-ประจำปี-2563.pdf – Downloaded 265 times – 128 KB

Poster Template

Download “Poster Template” Poster-template.pptx – Downloaded 117 times – 824 KB

สแกน Line QR Code เพื่อเข้ากลุ่มการประชุม ติดต่อสอบถามรายละเอียด ข้อสงสัยในการประชุมวิชาการ

Poster ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน

ลำดับ Oral Presentation

ชื่อเรื่อง

ผู้นำเสนอ

1

 

ย่านางแดงจินและอนุพันธ์: สารสำคัญหลักในใบย่านางแดงเพื่อการควบคุมคุณภาพสมุนไพร

 

ดร.สุเมธ คงเกียรติไพบูลย์

ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา อาคารศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

2

 

ผลของเทียนขาว และเทียนตาตั๊กแตน ต่อการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

 

นายกิตติศักดิ์ บัวบาน

คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3

 

การสกัดและคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้ำมันเมล็ดกัญชงที่เพาะปลูกในสถานีเกษตรหลวงของมูลนิธิโครงการหลวง

 

รศ.ดร.ภญ.กฤษณา ภูตะคาม

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

4

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากน้ำมันเมล็ดกัญชง: สบู่ใสและลิปบาล์ม

 

 รศ.ดร.ภญ.กฤษณา ภูตะคาม

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

5

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากน้ำมันเมล็ดกัญชง: โลชั่นบำรุงผิวและน้ำมันนวดตัว

 

รศ.ดร.ภญ.กฤษณา ภูตะคาม

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

6

 

ความชุก และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดคอของคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์

 

คณภรณ์ เข็มทอง

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

7

 

ผลของการนวดกดจุดสัญญาณบนแขนกับตำแหน่งกายวิภาคศาสตร์ในคนไทย

ผศ.บุญญารัช ชาลีผาย

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

8

 

ฤทธิ์ต้านเชื้อรา Candida albicans และต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดกันเฉ่า

วรพรรณี เผ่าทองศุข

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

9

 

ความพึงพอใจของผู้ใช้สิทธิบริการสาธารณสุขต่อการรับบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสมุทรสงคราม

พทป.รัตติกาญจน์ ยิ่งดิลกพันธกุล

คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล

10

 

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความภักดีของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยในคลินิกแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

 

 

พท. ชลบุษ ทับทิมทอง

หลักสูตรการแพทย์แผนไทย, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

Poster Presentation

ชื่อเรื่อง

ผู้นำเสนอ

PS-1

ลักษณะทางเภสัชเวทและพฤกษศาสตร์ของผักหวานป่าและผักหวานเมา

 

พท.นิรันดร์  วิพันธุ์เงิน

หมวดวิชาเภสัชเวทและตัวยา วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

PS-2

การยับยั้งการเพิ่มจำนวนและการเคลื่อนย้ายของเซลล์โดยสารสกัดไดคลอโรมีเทนจากเส้นใยเห็ดเรืองแสงต่อเซลล์มะเร็งเต้านมเพาะเลี้ยงชนิด MDA-MB-231

พท.เสาวนีย์ แสงทอง

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

 

PS-3

ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดหยาบเฮกเซนจากเห็ดเรืองแสงต่อเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงปากมดลูก

พท.พัชรินทร์ ขามรัตน์

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

 

PS-4

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ของตำรับยาพอกเข่าในเซลล์  ATDC-5

พท.ภานุวัตร อาดำ

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

 

PS-5

 

การทดสอบเพื่อหาสารพฤกษเคมี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเบื้องต้น ของสารสกัดเอทานอลจากดอกงิ้วแดง

ทนพญ.พัชราภรณ์ แสงรัตน์วัชรา

คณะเภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัยพายัพ

 

PS-6

การศึกษาลายพิมพ์โครมาโตกราฟีและสารบ่งชี้ของตำรับยาพอกเข่าของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

ผศ.จุฑารัตน์ เสรีวัตร

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

PS-7

การวิเคราะห์ปริมาณโพลีฟีนอลรวมและฤทธิ์การต้านออกซิเดชันของตำรับยาบำรุงไขข้อที่สกัดด้วยตัวทำละลายต่างๆ

รัตติยา  ตั้งบูชาเกีรยติ

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

 

PS-8

การศึกษาคุณภาพของเครื่องยาสมุนไพรในตำรับยาจตุวาตะผลที่จำหน่ายในแขวงจักรวรรดิ กรุงเทพมหานคร

ดร.ปิยพงศ์ ชูชนะ

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

 

PS-9

การศึกษาคุณภาพของเครื่องยาไทยในตำรับยารักษาโรคตับจากตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

ผศ.ยุพา เต็งวัฒนโชติ

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

 

PS-10

การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคบริเวณผิวหนังของสารสกัดตำรับยาพอกเกลื่อนฝี ๗ ประการ

 

นภสินธุ์ บุตรน้อย

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

Poster Presentation

ชื่อเรื่อง

ผู้นำเสนอ

 

PS-11

การศึกษาผลของการเผายาบริเวณหน้าท้องต่อคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีภาวะอาหารไม่ย่อย

 

พท.นภา บุญมา

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

 

PS-12

ประสิทธิผลน้ำมันเขียวต่อการรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอและบ่าของผู้รับบริการคลินิกติกิจฉาเวช วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

พท.ไพจิตร พิลึก

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก

 

PS-13

การศึกษาผลของยาหอมอินทจักร์ต่อระดับความดันโลหิตในอาสาสมัครที่มีความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง

 

พทป.ดลทิพา มณีใส

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

 

PS-14

ความเชื่อมั่นของแบบประเมินภาวะกลัวล้ม (ฉบับภาษาไทย) ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน

เฟื่องฟ้า ขอบคุณ

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

 

PS-15

ปัจจัยภายในช่องปากที่สัมพันธ์กับภาวะกลืนลำบากในผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้ อ.เมือง จ.ชลบุรี

ทพญ.สุภัค วงษ์วรสันต์

สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

PS-16

มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลลัพธ์ของกิจกรรมอบรมครูและแกนนำนักเรียนด้านทันตสุขภาพในโรงเรียนเขตเทศบาลนครภูเก็ต

 

ทพญ.พิชญาดา สายสินธุ์ชัย

สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

PS-17

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก อายุ 6-18 เดือน อำเภอสายบุรี จ.ปัตตานี

ทพญ.ซูไฮดา  สิเดะ

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

PS-18

การพัฒนาตำรับครีมยับยั้งเชื้อก่อโรคน้ำกัดเท้า

พจ.พรประภา สัตยานันทาภิบาล

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต