การประชุมวิชาการการแพทย์แผนตะวันออกและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 4

(The 4th Oriental Medicine and Sciences Conference 2024)

(Online Conference) วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567

NEW

ท่านสามารถดาวน์โหลด Full Proceeding OMSC 2024 ได้ที่นี่

Download “Proceeding OMSC 2024” OMSC2024_Proceedings.pdf – Downloaded 23 times – 4 MB

ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย (Oral Presentation)

ดร.ภญ.ณิราวรรณ์ กิจประไพอำพล 

เรื่อง การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณของ rutin ในใบหม่อนโดยวิธี RP-HPLC


Q&A จากการประชุม ไว้บนเว็บไซต์ 

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “บูรณาการการแพทย์แผนปัจจุบัน-แผนจีน : ทางเลือกใหม่ของผู้ป่วยไขมันในเลือดสูงที่ปฏิเสธการใช้ยา” โดย ผศ.พจ.นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล

คำถาม

การศึกษาทางคลินิกของผลิตภัณฑ์ D-choless ใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวนเท่าใด

คำตอบ

-ก่อนจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ Co-Red ต้นปี 2562 มีการใช้ในผู้ป่วยและติดตามผลประมาณ 80 ราย

-ปัจจุบันตัวแทนจำหน่าย Co-Red คือ บริษัท เวลเกต ดิสทริบิวเตอร์ จำหน่ายในร้านขายยาทั่วประเทศ เฉพาะขนาด 30 เม็ด ปัจจุบันมีผู้บริโภคประจำน่าจะเกิน 1,000 ราย

-ส่วน D-choless หลังจากบริษัทให้หมอในโรงพยาบาลเอกชนทดลองใช้ ออกจำหน่ายมาประมาณ 1 ปี ได้อนุมติเข้าโรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่ง เช่น Vital Life ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

-บริษัทของเพื่อนเป็นคนทำ OEM ของ D-choless ให้ โดยผมเป็นคนวางตำรับให้ครับ

—————————————————————————————————————————————————————————–

การประชุมวิชาการการแพทย์แผนตะวันออกและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 4 (The 4th Oriental Medicine and Sciences Conference 2024)

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 การประชุมวิชาการออนไลน์

หลักการและเหตุผล

การสนับสนุนส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และข้อค้นพบใหม่ เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความเป็นเลิศทางงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและการวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เชิงวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นิสัต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ได้ถ่ายทอดและนำออกเผยแพร่สู่สาธารณชนสามารถนาความรู้และเทคโนโลยี ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิตได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานพัฒนางานวิจัย จึงได้จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ การแพทย์แผนตะวันออกและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 4 (The 4th Oriental Medicine and Sciences Conference 2024) มีหลักการเพื่อสนับสนุน ให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนตะวันออก และการแพทย์ทางเลือกอื่น เป็นอีกบทบาทที่สำคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและการวิจัย รวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เชิงวิชาการของอาจารย์ นิสิต ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน นักวิจัยที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหา อธิบายกลไกการรักษา ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร

     การจัดงานครั้งนี้ สภาการแพทย์แผนไทย คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน สมาคมแพทย์แผนจีนประเทศไทย ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาได้แก่ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรการแพทย์แผนจีน หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการดำเนินการจัดงาน The 4th Oriental Medicine and Sciences Conference 2024 ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการระดับชาติ จะเป็นเวทีให้อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจในศาสตร์การแพทย์ทางเลือกได้นำเสนอผลงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน  การแพทย์แผนตะวันออก และการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ นอกจากนี้ทางผู้จัดงานยังเปิดเวทีให้กับงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง  เช่น การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนจีน การแพทย์ทางเลือกอื่นๆ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เป็นต้น ส่งงานวิจัยเข้าร่วมในงานครั้งนี้

รูปแบบการประชุม 1. Oral presentation  2. Poster presentation

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

ดร.นันทพงศ์ ขำทอง

โทร 02-997-2220-30 ต่อ 4898 หรือ 5164 มือถือ 0862697521

พจ.พท.พรประภา สัตยานันทาภิบาล

โทร 02-997-2220-30 ต่อ 4881 มือถือโทร 0632452892

พท.สัณหจุฑา พวงมาลา

โทร 02-997-2220-30 ต่อ 5164 มือถือโทร 081-602-9905

Email : ormedconference@gmail.com

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ Orientalmedicineconference ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

(Online Conference) วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2566

   

ท่านสามารถดาวน์โหลด Full Proceeding OMSC 2023 ได้ที่นี่

Download “Proceeding 2023” OMSC2023-Full-Proceedings.pdf – Downloaded 405 times – 6 MB

 

ผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอดีเด่น ประจำปี 2566 ได้แก่

1. รางวัลการนำเสนองานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
พรประภา สัตยานันทาภิบาล
เรื่อง การศึกษาการฝังเข็มรักษากลุ่มอาการเจ็บส้นเท้าด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงโครงข่าย

2. รางวัลการนำเสนองานวิจัยดีเด่น ภาควิดีโอ (Pre-recorded Video Presentation)
นิรันดร์ วิพันธุ์เงิน
การพัฒนาและควบคุมคุณภาพตำรับยาน้ำมันสนั่นไตรภพตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566  การประชุมวิชาการออนไลน์

หลักการและเหตุผล

งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3  ประจำปี 2566 ครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ผ่านการวิจัยจากการทดลอง การสืบค้นเอกสาร หลักฐาน หรือการถ่ายทอดโดยผู้มีความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ โดย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต  เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาการวิจัยและมาตรฐานวิชาการ ให้เกิดการถ่ายทอด ประยุกต์ใช้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบสุขภาพในระดับประเทศ

รูปแบบการประชุม 1. Oral presentation  2. Poster presentation

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

พท.สัณหจุฑา พวงมาลา  พจ.พรประภา สัตยานันทาภิบาล

ดร.วาลุกา พลายงาม  ผศ.ดร.ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 

มหาวิทยาลัยรังสิต

Email : ormedconference@gmail.com

โทร 02-997-2220-30 ต่อ 5172 หรือ 5164 หรือ 5140 ในเวลาทำการ

มือถือโทร 085-812-4285

 

 

 

 

ท่านสามารถดาวน์โหลด Full Proceeding OMSC 2022 ได้ที่นี่

Download “Download Proceeding 65” OMSC2022_Full-Proceedings.pdf – Downloaded 870 times – 8 MB

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศการนำเสนอในแต่ละห้อง

ห้อง ภาคโปสเตอร์ PS-1 ได้แก่

การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของเส้นใยเห็ดนมเสือ โดย ภัชราภรณ์ สมวงษ์

ห้อง ภาคโปสเตอร์ PS-2 ได้แก่

การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งไกลเคชั่นและฤทธิ์ปกป้องเซลล์ของสารสกัดชั้นน้าจากพืชกระท่อม 

โดย  ธัญพัชร บุญสุทธิ์

ห้อง Oral presentation ได้แก่ 

การศึกษาความเข้ากันได้ทางชีวภาพของอณูไวรัสจากใบยาสูบต่อเซลล์กระดูกเบ้าฟันมนุษย์ 

โดย  ทพญ.อัญจิดา ชวนะโรจนฤทธิ์

 

ตารางการนำเสนอวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565

 

 

แนวทางการสร้างสื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

การบรรยายพิเศษ

“ระบบยาสมุนไพรไทยกับสถานการณ์ Covid-19”

  วิทยากรโดย ดร.ภก. ยงศักดิ์ ตันติปิฏก

“การใช้สมุนไพรในการรักษาโรคที่เกิดจากความเสื่อมของระบบประสาท”

  วิทยากรโดย รศ.ดร.ศศิธร ชูศรี

“การใช้สมุนไพรในการรักษา COVID-19”  

  วิทยากรโดย นพ. จักราวุธ  เผือกคง

“การดูแลสุขภาพตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน”

  วิทยากรโดย Prof. Yuan HongXia (TCM doctor,PhD)

  อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยการแพทย์จีนเทียนจิน

 

 

Oral Presentation

การนำเสนอภาคบรรยาย จะดำเนินการผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้นำเสนอต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวไว้ในเครื่อง Notebook หรือ Desktop และมีสัญญานอินเตอร์เน็ทที่ดี การบรรยายใช้เวลา 12 นาที และตอบข้อซักถาม 5 นาที

Poster Presentation

การนำเสนอภาคโปสเตอร์ ให้ผู้นำเสนอทำการอัด VDO presentation ในรูปแบบไฟล์ .mp4 หรือ .wmv โดยมีความละเอียดอย่างน้อย 720p และส่งกลับมายังฝ่ายประสานงานการประชุม ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565

สอบถามรายละเอียดได้ที่

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 

มหาวิทยาลัยรังสิต

Email : ormedconference@gmail.com

โทร 02-997-2220-30 ต่อ 5172 หรือ 5164 หรือ 5140 ในเวลาทำการ

มือถือโทร 085-812-4285

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565  การประชุมวิชาการออนไลน์

Oriental Medicine
Traditional Thai Medicine
Nature and Sciences
Traditional Chinese Medicine
Massage and Spa
Alternative Medicine
Research
previous arrow
next arrow
Slider

หลักการและเหตุผล

งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2  ประจำปี 2565 ครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ผ่านการวิจัยจากการทดลอง การสืบค้นเอกสาร หลักฐาน หรือการถ่ายทอดโดยผู้มีความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ โดย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต  เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาการวิจัยและมาตรฐานวิชาการ ให้เกิดการถ่ายทอด ประยุกต์ใช้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบสุขภาพในระดับประเทศ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

พท.สัณหจุฑา พวงมาลา  พจ.พรประภา สัตยานันทาภิบาล

ดร.วาลุกา พลายงาม  ผศ.ดร.ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 

มหาวิทยาลัยรังสิต

Email : ormedconference@gmail.com

โทร 02-997-2220-30 ต่อ 5172 หรือ 5164 หรือ 5140 ในเวลาทำการ

มือถือโทร 085-812-4285

 

 

 

** Proceeding OMSC 2021 Full งานประชุมครั้งที่ 1 ฉบับสมบูรณ์ **

Download “Proceeding OMSC2021 Full” OMSC2021-Proceedings_Full.pdf – Downloaded 829 times – 13 MB

**ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับชาติ OMSC 2021**

 

ผลงานวิจัยรับในรูปแบบ Proceeding Full paper มีการนำเสนอแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่รวม Proceeding ที่เข้าร่วมงานประชุมระดับชาติครั้งนี้ จะรวมเล่มจัดทำอยู่ในรูปแบบ pdf และจะส่งถึงผู้นำเสนอผลงานทุกท่าน และสามารถ Download ได้ที่ web site นี้ 45 วันหลังงานประชุมเสร็จสิ้น 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

พท.สัณหจุฑา พวงมาลา  พจ.พรประภา สัตยานันทาภิบาล

ดร.วาลุกา พลายงาม  ผศ.ดร.ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 

มหาวิทยาลัยรังสิต

Email : ormedconference@gmail.com

โทร 02-997-2220-30 ต่อ 5172 หรือ 5164 หรือ 5140

มือถือโทร 085-812-4285

โครงการงานประชุมวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน

Download “โครงการการประชุมระดับชาติ OMSC 2021” โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ-ประจำปี-2563.pdf – Downloaded 679 times – 128 KB

Poster Template

Download “Poster Template” Poster-template.pptx – Downloaded 463 times – 824 KB

สแกน Line QR Code เพื่อเข้ากลุ่มการประชุม ติดต่อสอบถามรายละเอียด ข้อสงสัยในการประชุมวิชาการ

Poster ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน

ลำดับ Oral Presentation

ชื่อเรื่อง

ผู้นำเสนอ

1

 

ย่านางแดงจินและอนุพันธ์: สารสำคัญหลักในใบย่านางแดงเพื่อการควบคุมคุณภาพสมุนไพร

 

ดร.สุเมธ คงเกียรติไพบูลย์

ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา อาคารศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

2

 

ผลของเทียนขาว และเทียนตาตั๊กแตน ต่อการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

 

นายกิตติศักดิ์ บัวบาน

คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3

 

การสกัดและคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้ำมันเมล็ดกัญชงที่เพาะปลูกในสถานีเกษตรหลวงของมูลนิธิโครงการหลวง

 

รศ.ดร.ภญ.กฤษณา ภูตะคาม

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

4

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากน้ำมันเมล็ดกัญชง: สบู่ใสและลิปบาล์ม

 

 รศ.ดร.ภญ.กฤษณา ภูตะคาม

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

5

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากน้ำมันเมล็ดกัญชง: โลชั่นบำรุงผิวและน้ำมันนวดตัว

 

รศ.ดร.ภญ.กฤษณา ภูตะคาม

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

6

 

ความชุก และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดคอของคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์

 

คณภรณ์ เข็มทอง

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

7

 

ผลของการนวดกดจุดสัญญาณบนแขนกับตำแหน่งกายวิภาคศาสตร์ในคนไทย

ผศ.บุญญารัช ชาลีผาย

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

8

 

ฤทธิ์ต้านเชื้อรา Candida albicans และต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดกันเฉ่า

วรพรรณี เผ่าทองศุข

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

9

 

ความพึงพอใจของผู้ใช้สิทธิบริการสาธารณสุขต่อการรับบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสมุทรสงคราม

พทป.รัตติกาญจน์ ยิ่งดิลกพันธกุล

คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล

10

 

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความภักดีของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยในคลินิกแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

 

 

พท. ชลบุษ ทับทิมทอง

หลักสูตรการแพทย์แผนไทย, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

Poster Presentation

ชื่อเรื่อง

ผู้นำเสนอ

PS-1

ลักษณะทางเภสัชเวทและพฤกษศาสตร์ของผักหวานป่าและผักหวานเมา

 

พท.นิรันดร์  วิพันธุ์เงิน

หมวดวิชาเภสัชเวทและตัวยา วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

PS-2

การยับยั้งการเพิ่มจำนวนและการเคลื่อนย้ายของเซลล์โดยสารสกัดไดคลอโรมีเทนจากเส้นใยเห็ดเรืองแสงต่อเซลล์มะเร็งเต้านมเพาะเลี้ยงชนิด MDA-MB-231

พท.เสาวนีย์ แสงทอง

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

 

PS-3

ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดหยาบเฮกเซนจากเห็ดเรืองแสงต่อเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงปากมดลูก

พท.พัชรินทร์ ขามรัตน์

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

 

PS-4

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ของตำรับยาพอกเข่าในเซลล์  ATDC-5

พท.ภานุวัตร อาดำ

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

 

PS-5

 

การทดสอบเพื่อหาสารพฤกษเคมี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเบื้องต้น ของสารสกัดเอทานอลจากดอกงิ้วแดง

ทนพญ.พัชราภรณ์ แสงรัตน์วัชรา

คณะเภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัยพายัพ

 

PS-6

การศึกษาลายพิมพ์โครมาโตกราฟีและสารบ่งชี้ของตำรับยาพอกเข่าของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

ผศ.จุฑารัตน์ เสรีวัตร

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

PS-7

การวิเคราะห์ปริมาณโพลีฟีนอลรวมและฤทธิ์การต้านออกซิเดชันของตำรับยาบำรุงไขข้อที่สกัดด้วยตัวทำละลายต่างๆ

รัตติยา  ตั้งบูชาเกีรยติ

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

 

PS-8

การศึกษาคุณภาพของเครื่องยาสมุนไพรในตำรับยาจตุวาตะผลที่จำหน่ายในแขวงจักรวรรดิ กรุงเทพมหานคร

ดร.ปิยพงศ์ ชูชนะ

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

 

PS-9

การศึกษาคุณภาพของเครื่องยาไทยในตำรับยารักษาโรคตับจากตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

ผศ.ยุพา เต็งวัฒนโชติ

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

 

PS-10

การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคบริเวณผิวหนังของสารสกัดตำรับยาพอกเกลื่อนฝี ๗ ประการ

 

นภสินธุ์ บุตรน้อย

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

Poster Presentation

ชื่อเรื่อง

ผู้นำเสนอ

 

PS-11

การศึกษาผลของการเผายาบริเวณหน้าท้องต่อคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีภาวะอาหารไม่ย่อย

 

พท.นภา บุญมา

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

 

PS-12

ประสิทธิผลน้ำมันเขียวต่อการรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอและบ่าของผู้รับบริการคลินิกติกิจฉาเวช วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

พท.ไพจิตร พิลึก

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก

 

PS-13

การศึกษาผลของยาหอมอินทจักร์ต่อระดับความดันโลหิตในอาสาสมัครที่มีความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง

 

พทป.ดลทิพา มณีใส

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

 

PS-14

ความเชื่อมั่นของแบบประเมินภาวะกลัวล้ม (ฉบับภาษาไทย) ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน

เฟื่องฟ้า ขอบคุณ

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

 

PS-15

ปัจจัยภายในช่องปากที่สัมพันธ์กับภาวะกลืนลำบากในผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้ อ.เมือง จ.ชลบุรี

ทพญ.สุภัค วงษ์วรสันต์

สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

PS-16

มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลลัพธ์ของกิจกรรมอบรมครูและแกนนำนักเรียนด้านทันตสุขภาพในโรงเรียนเขตเทศบาลนครภูเก็ต

 

ทพญ.พิชญาดา สายสินธุ์ชัย

สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

PS-17

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก อายุ 6-18 เดือน อำเภอสายบุรี จ.ปัตตานี

ทพญ.ซูไฮดา  สิเดะ

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

PS-18

การพัฒนาตำรับครีมยับยั้งเชื้อก่อโรคน้ำกัดเท้า

พจ.พรประภา สัตยานันทาภิบาล

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต