ทางผู้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ Oriental Medicine and Sciences Conference 2024 มีแนวทางในการพิจารณาผลงานวิจัยดังนี้

  • ผู้จัดงานประชุมได้ตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานที่จะให้นำเสนอ และได้จัดให้มีการตัดสินผลงานดีเด่นของแต่ละสาขา
  • การพิจารณาบทความที่ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  หากไม่แก้ไขจะไม่ได้รับการพิจารณาดำเนินการต่อไป
  • การนำเสนอทั้ง Oral presentation และ Poster presentation ผู้นำเสนอต้องนำเสนอเอง จึงจะถือว่านำเสนอสมบูรณ์
  • ผลการพิจารณาบทความวิจัยจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ถือเป็นที่สุด