การลงทะเบียน

  • ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มกราคม 2565  ผู้สนใจสมัครและส่งผลงาน Full Proceeding  จ่ายค่าสมัคร 1500 บาท
  • ตั้งแต่ 16 มกราคม 2564 ถึง 15 มีนาคม 2565  ผู้สนใจสมัครและส่งผลงาน Full Proceeding จ่ายค่าสมัคร 2000 บาท
  • สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงาน แต่ไม่นำเสนอผลงาน จ่ายค่าสมัคร 500 บาท
  • ผลงานที่ผ่านการนำเสนอในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ จะถูกเผยแพร่ในรูปไฟล์ pdf ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.orientalmedicineconference.com หลังจากวันประชุม 45 วัน และทางผู้จัดจะส่งอี-เมลล์แจ้งให้แก่ผู้นำเสนอทุกท่าน
  • ค่าสมัครจะรวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างในช่วงพักการสัมมนา
  • การชำระเงิน  ให้ผู้สมัครโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยรังสิต 2 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต: วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก เลขที่บัญชี 875-7-01076-7
  • หลังจากชำระเงิน ท่านสามารถส่งไฟล์การโอนเงินแนบมาพร้อมกับใบสมัครและต้นฉบับ  ทางผู้ประสานงานจะทำการอัพเดทรายชื่อทุกวัน

กรอกรายละเอียด

การตรวจสอบรายชื่อ

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล สาขา มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน สถานะ
1 นางสาว อารีญา กาหลง แอสต้าการแพทย์ทางเลือกสหคลินิก เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอ)
2 พท.ฐิตาภา ทองดี การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก นำเสนอ โปสเตอร์
3 น.ส.นิธินันท์ โกยโภไคสวรรค์ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอ โปสเตอร์
4 พท.นภา บุญมา การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก นำเสนอ โปสเตอร์
5 น.อ.หญิง วิภาภร ศิลสว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรุุงเทพ เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอ)
6 น.ส.สุกัญญา ชูสงดำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอ โปสเตอร์
7 น.ส.ภัชราภรณ์  สมวงษ์ การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก นำเสนอ โปสเตอร์
8 พท.ดร.ปิยะพงศ์ ชูชนะ การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก นำเสนอ โปสเตอร์
9 พท.สัณหจุฑา พวงมาลา การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก นำเสนอ โปสเตอร์
10 รศ.ดร.กฤษณา ภูตะคาม การแพทย์แผนจีน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก นำเสนอ Oral presentation
11 รศ.ดร.กฤษณา ภูตะคาม การแพทย์แผนจีน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก นำเสนอ Oral presentation
12 ผศ.ดร.วิสาตรี คงเจริญสุนทร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอ โปสเตอร์
13 น.ส.ศศิวิมล บุญเสือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำเสนอ Oral presentation
14 ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ บรรใดเพ็รช คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นำเสนอ โปสเตอร์
15 น.ส.จินต์สุจี รักขิตพินิจดุลย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอ โปสเตอร์
16 ทพญ.อัญจิดา ชวนะโรจนฤทธิ์ คณะทันตแพพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอ Oral presentation
17 ภญ.รัตติยา ตั้งบูชาเกรียติ การแพทย์แผนตะวันออก วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก นำเสนอ โปสเตอร์
18 พท.ชฬาฬา กุญชรินทร์ การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก นำเสนอ โปสเตอร์
19 พท.พรทิพย์ จิตจำนงค์ การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก นำเสนอ โปสเตอร์
20 น.ส.ธัญพัชร บุญสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอ โปสเตอร์
21 พท.รติรัตน์ ทรัพย์เอนก การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก นำเสนอ Oral presentation
22 พท.พริม รัตนพล การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก นำเสนอ โปสเตอร์
23 น.ส.วิลาสินี สงวนสัจพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอ โปสเตอร์
24 น.ส.ดวงกมล คินขุนทด เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต นำเสนอ Oral presentation
25 น.ส.ภัชราภรณ์ สมวงษ์ การแพทย์แผนตะวันออก วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก นำเสนอ โปสเตอร์