การลงทะเบียน

  • ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 เมษายน 2567  ผู้สนใจสมัครและส่งผลงาน Full Proceeding  จ่ายค่าสมัคร 1500 บาท
  • ตั้งแต่ 21 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567  ผู้สนใจสมัครและส่งผลงาน Full Proceeding จ่ายค่าสมัคร 2000 บาท
  • สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงาน แต่ไม่นำเสนอผลงาน จ่ายค่าสมัคร 500 บาท
  • ผลงานที่ผ่านการนำเสนอในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ จะถูกเผยแพร่ในรูปไฟล์ pdf ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.orientalmedicineconference.com หลังจากวันประชุม 45 วัน และทางผู้จัดจะส่งอี-เมลล์แจ้งให้แก่ผู้นำเสนอทุกท่าน
  • ค่าสมัครจะรวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างในช่วงพักการสัมมนา
  • การชำระเงิน  ให้ผู้สมัครโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยรังสิต 2 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต: วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก เลขที่บัญชี 875-7-01076-7
  • หลังจากชำระเงิน ท่านสามารถส่งไฟล์การโอนเงินแนบมาพร้อมกับใบสมัครและต้นฉบับ  ทางผู้ประสานงานจะทำการอัพเดทรายชื่อทุกวัน

กรอกรายละเอียด

การตรวจสอบรายชื่อ

 

 

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล สาขา มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน สถานะ
1 คุณศิริวรรณ วิชัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย (ชำระเงินเรียบร้อย)
2 พท.นิรันดร์ วิพันธุ์เงิน วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้นำเสนอผลงานวิจัย (รอการชำระเงิน)
3 นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย