การลงทะเบียน

  • ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 มกราคม 2566  ผู้สนใจสมัครและส่งผลงาน Full Proceeding  จ่ายค่าสมัคร 1500 บาท
  • ตั้งแต่ 26 มกราคม 2566 ถึง 15 มีนาคม 2566  ผู้สนใจสมัครและส่งผลงาน Full Proceeding จ่ายค่าสมัคร 2000 บาท
  • สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงาน แต่ไม่นำเสนอผลงาน จ่ายค่าสมัคร 500 บาท
  • ผลงานที่ผ่านการนำเสนอในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ จะถูกเผยแพร่ในรูปไฟล์ pdf ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.orientalmedicineconference.com หลังจากวันประชุม 45 วัน และทางผู้จัดจะส่งอี-เมลล์แจ้งให้แก่ผู้นำเสนอทุกท่าน
  • ค่าสมัครจะรวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างในช่วงพักการสัมมนา
  • การชำระเงิน  ให้ผู้สมัครโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยรังสิต 2 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต: วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก เลขที่บัญชี 875-7-01076-7
  • หลังจากชำระเงิน ท่านสามารถส่งไฟล์การโอนเงินแนบมาพร้อมกับใบสมัครและต้นฉบับ  ทางผู้ประสานงานจะทำการอัพเดทรายชื่อทุกวัน

กรอกรายละเอียด

การตรวจสอบรายชื่อ

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล สาขา มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน สถานะ
1 หรรษชญา รองพล วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำลังดำเนินการ
2 ไพจิตร  พิลึก การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก กำลังดำเนินการ
25