การลงทะเบียน

  • ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 มกราคม 2566  ผู้สนใจสมัครและส่งผลงาน Full Proceeding  จ่ายค่าสมัคร 1500 บาท
  • ตั้งแต่ 26 มกราคม 2566 ถึง 15 มีนาคม 2566  ผู้สนใจสมัครและส่งผลงาน Full Proceeding จ่ายค่าสมัคร 2000 บาท
  • สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงาน แต่ไม่นำเสนอผลงาน จ่ายค่าสมัคร 500 บาท
  • ผลงานที่ผ่านการนำเสนอในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ จะถูกเผยแพร่ในรูปไฟล์ pdf ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.orientalmedicineconference.com หลังจากวันประชุม 45 วัน และทางผู้จัดจะส่งอี-เมลล์แจ้งให้แก่ผู้นำเสนอทุกท่าน
  • ค่าสมัครจะรวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างในช่วงพักการสัมมนา
  • การชำระเงิน  ให้ผู้สมัครโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยรังสิต 2 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต: วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก เลขที่บัญชี 875-7-01076-7
  • หลังจากชำระเงิน ท่านสามารถส่งไฟล์การโอนเงินแนบมาพร้อมกับใบสมัครและต้นฉบับ  ทางผู้ประสานงานจะทำการอัพเดทรายชื่อทุกวัน

กรอกรายละเอียด

การตรวจสอบรายชื่อ

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล สาขา มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน สถานะ
1 หรรษชญา รองพล วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำลังดำเนินการ
2 ไพจิตร  พิลึก การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก กำลังดำเนินการ
3 วิชุอร แสงอ่วม การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก  ม.รังสิต กำลังดำเนินการ
4 นภา บุญมา การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก  ม.รังสิต กำลังดำเนินการ
5 สัณหจุฑา พวงมาลา การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก  ม.รังสิต กำลังดำเนินการ
6 พรประภา สัตยานันทาภิบาล การแพทย์แผนจีน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก  ม.รังสิต กำลังดำเนินการ
7 อรชดา สิทธิพรหม การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก  ม.รังสิต กำลังดำเนินการ
8 กฤษณา ภูตะคาม การแพทย์แผนจีน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก  ม.รังสิต กำลังดำเนินการ
9 กฤษณา ภูตะคาม การแพทย์แผนจีน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก  ม.รังสิต กำลังดำเนินการ
10 นิรันดร์ วิพันธุ์เงิน เภสัชเวทและตัวยา วิทยาลัยเภสัชศาสตร์      ม.รังสิต กำลังดำเนินการ
11 ปภาวี สุขดี การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  ม.ราชภัฏสวนสุนันทา กำลังดำเนินการ
12 ณัฐกฤตา ศิลาทอง การแพทย์แผนตะวันออก วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก  ม.รังสิต กำลังดำเนินการ
13 พริมา ทองวิเชียร การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำลังดำเนินการ
14 กฤติยา แก้วกุล การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก  ม.รังสิต กำลังดำเนินการ
25