การลงทะเบียน

**ขยายเวลาลงทะเบียน ถึง 15 มีนาคม 2564**

  • ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2563  ผู้สนใจสมัครและส่งผลงาน Full Proceeding  จ่ายค่าสมัคร 1500 บาท
  • ตั้งแต่ 26 ธันวาคม 2563 ถึง 15 มีนาคม 2564  ผู้สนใจสมัครและส่งผลงาน Full Proceeding จ่ายค่าสมัคร 2000 บาท
  • สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงาน แต่ไม่นำเสนอผลงาน จ่ายค่าสมัคร 500 บาท
  • ผลงานที่ผ่านการนำเสนอในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ จะถูกเผยแพร่ในรูปไฟล์ pdf ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.orientalmedicineconference.com หลังจากวันประชุม 45 วัน และทางผู้จัดจะส่งอี-เมลล์แจ้งให้แก่ผู้นำเสนอทุกท่าน
  • ค่าสมัครจะรวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างในช่วงพักการสัมมนา
  • การชำระเงิน  ให้ผู้สมัครโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยรังสิต 2 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต: วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก เลขที่บัญชี 875-7-01076-7
  • หลังจากชำระเงิน ท่านสามารถส่งไฟล์การโอนเงินแนบมาพร้อมกับใบสมัครและต้นฉบับ  ทางผู้ประสานงานจะทำการอัพเดทรายชื่อทุกวัน

กรอกรายละเอียด

การตรวจสอบรายชื่อ

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล สาขา มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน สถานะ
1 พท.นฤมล เพริศวงศ์ การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยรังสิต  ลงทะเบียนสมบูรณ์
2 พท.วลัยลักษณ์ พรผล การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยรังสิต  ลงทะเบียนสมบูรณ์
3 พท.จุฑารัตน์ เสรีวัตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช

ลงทะเบียนสมบูรณ์
4 พท.บุญญารัช ชาลีผาย วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช

ลงทะเบียนสมบูรณ์
5 พท.นิรันดร์  วิพันธ์ุเงิน วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ลงทะเบียนสมบูรณ์
6 พท.เสาวนีย์ แสงทอง การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยรังสิต ลงทะเบียนสมบูรณ์
7 พท.พัชรินทร์ ขามรัตน์ การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยรังสิต ลงทะเบียนสมบูรณ์
8 พท. ภานุวัตร อาดำ การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยรังสิต ลงทะเบียนสมบูรณ์
9 อัสฮา อดุลย์รอหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมงาน (ไม่นำเสนอ)
10 รศ.ดร.ภญ.กฤษณา ภูตะคาม วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ลงทะเบียนสมบูรณ์
11 รศ.ดร.ภญ.กฤษณา ภูตะคาม วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ลงทะเบียนสมบูรณ์
12 รศ.ดร.ภญ.กฤษณา ภูตะคาม วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ลงทะเบียนสมบูรณ์
13 น.ส.เพียงฤทัย สำคำ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล เข้าร่วมงาน (ไม่นำเสนอ)
14 นายบุณยวัฒน์ ธีรประเวศน์กุล ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล เข้าร่วมงาน (ไม่นำเสนอ)
15 รศ.ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน (ไม่นำเสนอ)
16 ดลฤดี สงวนเสริมศรี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมงาน (ไม่นำเสนอ)
17 นายกิตติศักดิ์ บัวบาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงทะเบียนสมบูรณ์
18 ดร.สุเมธ คงเกียรติไพบูลย์ ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงทะเบียนสมบูรณ์
19 พท.นภา บุญมา การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยรังสิต ลงทะเบียนสมบูรณ์
20 พท.สัณหจุฑา พวงมาลา การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยรังสิต ลงทะเบียนสมบูรณ์
21 นภาพรรณ พงษ์พวงเพชร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อยู่ระหว่างดำเนินการ
22 พท.ไพจิตร พิลึก การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก ลงทะเบียนสมบูรณ์
23 เฟื่องฟ้า ขอบคุณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ลงทะเบียนสมบูรณ์
24 พท.ชุลีกร ขวัญชัยนนท์ การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ระหว่างดำเนินการ
25 พทป.รัตติกาญจน์ ยิ่งดิลกพันธกุล คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ลงทะเบียนสมบูรณ์
26 สุภัค วงษ์วรสันต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงทะเบียนสมบูรณ์
27 ภญ.รัตติยา ตั้งบูชาเกียรติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ลงทะเบียนสมบูรณ์
28 พท.ชลบุษ ทับทิมทอง การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ลงทะเบียนสมบูรณ์
29 พท.สุพรรษา สุขสมทรง การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงาน (ไม่นำเสนอ)
30 พท.วราภรณ์ รัตนพาหิระ การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงาน (ไม่นำเสนอ)
31 ดร.ภก.นิรุติ ผึ่งผล การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงาน (ไม่นำเสนอ)
32 พท.ยอดมนู สายพรหม การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงาน (ไม่นำเสนอ)
33 พัชราภรณ์ แสงรัตน์วัชรา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ลงทะเบียนสมบูรณ์
34 ศุภาภิญญา แทนม้วน แผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลวิภาราม เข้าร่วมงาน (ไม่นำเสนอ)
35 ศรินทร์รัตน์ จิตจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมงาน (ไม่นำเสนอ)
36 พิชญาดา สายสินธุ์ชัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงทะเบียนสมบูรณ์
37 จุฬาลักษณ์ โฮกอ่อน โรงเรียนศรีบุณยานนท์ นนทบุรี เข้าร่วมงาน (ไม่นำเสนอ)
38 ธิปก กลัดพ่วง โรงเรียนศรีบุณยานนท์ นนทบุรี เข้าร่วมงาน (ไม่นำเสนอ)
39 นลิน วงศ์ขัตติยะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมงาน (ไม่นำเสนอ)
40 นภสินธุ์ บุตรน้อย การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยรังสิต ลงทะเบียนสมบูรณ์
41 คณภรณ์ เข็มทอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงทะเบียนสมบูรณ์
42 พรประภา สัตยานันทาภิบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ลงทะเบียนสมบูรณ์
43 วรพรรณี เผ่าทองศุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ลงทะเบียนสมบูรณ์
44 ศรมน สุทิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมงาน (ไม่นำเสนอ)
45 ซูไฮดา  สิเดะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงทะเบียนสมบูรณ์
46
47
48
49