กำหนดการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย :


8.00 – 8.30                          ลงทะเบียนการประชุม

8.30 – 8.45                          กล่าวรายงาน

8.45 – 9.00                          พิธีเปิดการประชุม

9.00 – 9.45                          บรรยายพิเศษ


9.45 – 10.00                      พักรับประทานอาหารว่าง


10.00 – 10.45                      บรรยายพิเศษ

10.45 – 12.15


12.15 – 13.00                     พักรับประทานอาหารกลางวัน


13.00 – 15.00                     การนำเสนอผลงานวิจัยในแต่ละสาขา

 -สาขาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนไทยประยุกต์

– สาขาการแพทย์แผนจีน

– สาขาการแพทย์แผนตะวันออก วิทยาศาสตร์สุขภาพ


15.00 – 15.15                        พักรับประทานอาหารว่าง


15.15 – 16.30                        การนำเสนอผลงานวิจัยในแต่ละสาขา (ต่อ)


16.30                                     ปิดการประชุมวิชาการ