กำหนดการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย :


8.00 – 8.30                          ลงทะเบียนการประชุม

8.30 – 8.45                          กล่าวรายงาน

โดย ผศ.ดร.ภก. ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ประธานคณะกรรมการจัดงาน

8.45 – 9.00                          พิธีเปิดการประชุม

โดย นพ. วิชาญ  เกิดวิชัย คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

9.00 – 9.45                          บรรยายพิเศษ

“ระบบยาสมุนไพรไทยกับสถานการณ์ Covid-19”

วิทยากรโดย ดร.ภก. ยงศักดิ์ ตันติปิฏก

Chairman: รศ.ดร.ภก.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่


9.45 – 10.00                      พักรับประทานอาหารว่าง


10.00 – 10.45                     บรรยายพิเศษ

“การใช้สมุนไพรในการรักษาโรคที่เกิดจากความเสื่อมของระบบประสาท”

วิทยากรโดย รศ.ดร.ศศิธร ชูศรี

Chairman: ดร.ปิยะพงศ์ ชูชนะ

10.45 – 12.15                    “การใช้สมุนไพรในการรักษา COVID-19”

โดย นพ. จักราวุธ  เผือกคง

Chairman: ดร.นันทพงษ์ ขำทอง


12.15 – 13.00                     พักรับประทานอาหารกลางวัน


13.00 – 14.00                  “การดูแลสุขภาพตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน”

โดย Prof. Yuan HongXia (TCM doctor,PhD)

Chairman: ศ. (คลินิก) นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล

14.00 – 15.15                    การนำเสนอผลงานวิจัยในแต่ละสาขา

 -สาขาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนไทยประยุกต์

– สาขาการแพทย์แผนจีน

– สาขาการแพทย์แผนตะวันออก วิทยาศาสตร์สุขภาพ


15.15 – 15.30                        พักรับประทานอาหารว่าง


15.30 – 16.30                        การนำเสนอผลงานวิจัยในแต่ละสาขา (ต่อ)


16.30                                     ปิดการประชุมวิชาการ