กำหนดการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย :


8.00 – 8.30                          ลงทะเบียนการประชุม

8.30 – 8.45                          กล่าวรายงาน

โดย ผศ.ดร.ภก. ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ประธานคณะกรรมการจัดงาน

8.45 – 9.00                          พิธีเปิดการประชุม

โดย นพ. วิชาญ  เกิดวิชัย คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

9.00 – 9.45                     การบรรยาย

“Neuroprotective effects of plant-based functional ingredient: the promising in vivo model for discovery”

วิทยากรโดย รศ.ดร.ศศิธร ชูศรี

Chairman: ดร.ปิยะพงษ์ ชูชนะ

9.45 – 11.00                      “Innovative wellness plus 2023”

วิทยากรโดย พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล

Chairman: ดร.วาลุกา พลายงาม

11.00 – 12.00                   “Digital Transform, A.I. และการพัฒนาต่อยอดด้าน Thai Wellness”

โดย นพ. ทีปทัศน์  ชุณหสวัสดิกุล

Chairman: ดร.ศุภกิตติ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์


12.10 – 13.00                     พักรับประทานอาหารกลางวัน


13.00 – 14.00                  “เวชศาสตร์ชะลอวัยด้านการแพทย์แผนไทย”

โดย นพ. จักราวุธ  เผือกคง

Chairman: ดร.นันทพงษ์ ขำทอง

14.00 – 16.00                    การนำเสนอผลงานวิจัยในแต่ละสาขา

 -สาขาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนไทยประยุกต์

– สาขาการแพทย์แผนจีน

– สาขาการแพทย์แผนตะวันออก วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 


16.00                                     ปิดการประชุมวิชาการ