กำหนดการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย :


08.00-08.30 น.          ลงทะเบียนการประชุม

08.30-08.40 น.         กล่าวรายงาน :

โดย พท. สัณหจุฑา พวงมาลา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

08.40-09.00 น.         พิธีเปิดการประชุม :

โดย อ. ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

09.00-10.00 น.         บรรยายพิเศษโดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

Chairman: ดร.วาลุกา พลายงาม

10.00-11.00 น.           บรรยายพิเศษโดย ศ.ดร.ภญ. อรุณพร อิฐรัตน์

Chairman: ดร.นันทพงศ์ ขำทอง

11.00-12.00 น.           บรรยายพิเศษโดย Prof. Xu Wen Tao

Chairman: พจ.พท. พรประภา สัตยานันทาภิบาล


12.00-13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน


13.00-16.00 น.           การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์ในแต่ละสาขา :

– สาขาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนไทยประยุกต์

– สาขาการแพทย์แผนจีน

– สาขาการแพทย์แผนตะวันออก วิทยาศาสตร์สุขภาพ


16.00                                     ปิดการประชุมวิชาการ


กำหนดการนำเสนอบทความวิจัย

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการนำเสนอ

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ปองทิพย์ สิทธิสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. รองศาสตรจารย์ ดร.ภญ.วีณา สาธิตปัตติพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. อาจารย์ ดร.วาลุกา พลายงาม วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ลำดับนำเสนอ เวลานำเสนอ ชื่องานวิจัย ผู้นำเสนอ
ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
ภาควิดีโอ (Pre-recorded Video Presentation)

หมายเหตุ            ภาคบรรยาย (OR)  เวลาที่ใช้ในการนำเสนอไม่เกิน 12 นาที และถาม-ตอบคำถาม 5 นาที

ภาควิดีโอ (PVP)    เวลาที่ใช้ในการนำเสนอไม่เกิน 7 นาที และถาม-ตอบคำถาม 5 นาที