กำหนดการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย : วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564


เวลา                                                                         รายการ


8.00 – 8.30                          ลงทะเบียนการประชุม และรับเอกสาร

8.30 – 8.45                          กล่าวรายงาน

     โดย ผศ.ดร.ภก. ประสาน ต้้งยืนยงวัฒนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประธานคณะกรรมการจัดงาน

8.45 – 9.00                          พิธีเปิดการประชุม

    โดย นพ.วิชาญ เกิดวิชัย คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

9.00 – 9.45                          บรรยายพิเศษ

    “นวัตกรรมสมุนไพรสร้างเศรษฐกิจในยุค New Normal”

    โดย รศ.ดร.ภก. สุรพจน์ วงศ์ใหญ่


9.45 – 10.00                      พักรับประทานอาหารว่าง


10.00 – 10.45                      บรรยายพิเศษ

    “กลุ่มอาการปวดเรื้อรังที่หาสาเหตุไม่ได้ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ”

     โดย ศ.(คลินิก) พจ.นพ. ภาสกิจ วัณนาวิบูล

10.45 – 12.15                      “เทคนิคการใช้ตำรับยาไทยที่มีส่วนประกอบของกัญชาอย่างมีประสิทธิผล”

    โดย นพ. จักราวุธ เผือกคง


12.15 – 13.00                     พักรับประทานอาหารกลางวัน


13.00 – 15.00                     การนำเสนอผลงานวิจัยในแต่ละสาขา

 -สาขาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนไทยประยุกต์

– สาขาการแพทย์แผนจีน

– สาขาการแพทย์แผนตะวันออก วิทยาศาสตร์สุขภาพ


15.00 – 15.15                        พักรับประทานอาหารว่าง


15.15 – 16.30                        การนำเสนอผลงานวิจัยในแต่ละสาขา (ต่อ)


16.30                                     ปิดการประชุมวิชาการ