กำหนดการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย :


8.00 – 8.30                          ลงทะเบียนการประชุม

8.30 – 8.45                          กล่าวรายงาน

โดย ผศ.ดร.ภก. ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ประธานคณะกรรมการจัดงาน

8.45 – 9.00                          พิธีเปิดการประชุม

โดย นพ. วิชาญ  เกิดวิชัย คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

9.00 – 9.45                     การบรรยาย

“Neuroprotective effects of plant-based functional ingredient: the promising in vivo model for discovery”

วิทยากรโดย รศ.ดร.ศศิธร ชูศรี

Chairman: ดร.ปิยะพงษ์ ชูชนะ

9.45 – 11.00                      “Innovative wellness plus 2023”

วิทยากรโดย พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล

Chairman: ดร.วาลุกา พลายงาม

11.00 – 12.00                   “Digital Transform, A.I. และการพัฒนาต่อยอดด้าน Thai Wellness”

โดย นพ. ทีปทัศน์  ชุณหสวัสดิกุล

Chairman: ดร.ศุภกิตติ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์


12.10 – 13.00                     พักรับประทานอาหารกลางวัน


13.00 – 14.00                  “เวชศาสตร์ชะลอวัยด้านการแพทย์แผนไทย”

โดย นพ. จักราวุธ  เผือกคง

Chairman: ดร.นันทพงษ์ ขำทอง

14.00 – 16.00                    การนำเสนอผลงานวิจัยในแต่ละสาขา

 -สาขาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนไทยประยุกต์

– สาขาการแพทย์แผนจีน

– สาขาการแพทย์แผนตะวันออก วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 


16.00                                     ปิดการประชุมวิชาการ


กำหนดการนำเสนอบทความวิจัย

 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการนำเสนอ

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ปองทิพย์ สิทธิสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. รองศาสตรจารย์ ดร.ภญ.วีณา สาธิตปัตติพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. อาจารย์ ดร.วาลุกา พลายงาม วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ลำดับนำเสนอ เวลานำเสนอ ชื่องานวิจัย ผู้นำเสนอ
ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
OR-1 14.00-14.17 น. คุณลักษณะทางกายภาพและการเตรียมสารเมือกเมล็ดแมงลักสำหรับผลิตภัณฑ์ยาระบายเพิ่มกาก กฤษณา ภูตะคาม
OR-2 14.17-14.34 น. ตำรับยาระบายเพิ่มกากจากสารเมือกเมล็ดแมงลัก กฤษณา ภูตะคาม
OR-3 14.34-14.51 น. การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดใบสำมะงาและใบเหงือกปลาหมอเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสเปรย ปภาวี สุขดี
OR-4 14.51-15.08 น. ปัจจัยทางสังคมและความฉลาดที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม หรรษชญา รองพล
OR-5 15.08-15.25 น. การพัฒนาตำรับยาชูกำลังกุมารในรูปแบบแกรนูล อรชดา สิทธิพรหม
OR-6 15.25-15.42 น.

การศึกษาการฝังเข็มรักษากลุ่มอาการเจ็บส้นเท้าด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงโครงข่าย

พรประภา สัตยานันทาภิบาล
ภาควิดีโอ (Pre-recorded Video Presentation)
PVP-1 15.42-15.54 น. การพัฒนาและควบคุมคุณภาพตำรับยาน้ำมันสนั่นไตรภพตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย นิรันดร์ วิพันธุ์เงิน
PVP-2 15.54-16.06 น. ความสามารถในการดับกลิ่นบนผิวกายของน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัสประเมินโดยใช้จมูกอิเล็กทรอนิกส์ ณัฐกฤตา ศิลาทอง
PVP-3 16.06-16.18 น. การศึกษาอุณหภูมิของถุงประคบสมุนไพรจากตำรับยานึ่งท้องผสมเมล็ดธัญพืชที่ให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ พริมา ทองวิเชียร
PVP-4 16.18-16.30 น. ประสิทธิผลยาสุมตำรับยานัตถุ์ลมปะกังต่อการรักษาโรคลมปะกังของนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ไพจิตร  พิลึก
PVP-5 16.30-16.42 น. การพัฒนาครีมเพื่อผิวขาวจากสารสกัดรากหม่อนในรูปแบบแอลฟาเจล วิชุอร แสงอ่วม
PVP-6 16.42-16.54 น. การศึกษาประสิทธิผลและประเมินดัชนีคุณภาพชีวิตของยาพอกเข่าในผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเข่า สัณหจุฑา พวงมาลา
PVP-7 16.54-17.06 น. ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา Candida albicans ของสารสกัดและยาครีมจากตำรับยาแก้มุตกิด กฤติยา แก้วกุล

หมายเหตุ            ภาคบรรยาย (OR)  เวลาที่ใช้ในการนำเสนอไม่เกิน 12 นาที และถาม-ตอบคำถาม 5 นาที

ภาควิดีโอ (PVP)    เวลาที่ใช้ในการนำเสนอไม่เกิน 7 นาที และถาม-ตอบคำถาม 5 นาที