การตรวจสอบรายชื่อ

 

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล สาขา มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน สถานะ
1  คุณศิริวรรณ วิชัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย (ชำระเงินเรียบร้อย)
2  พท.นิรันดร์ วิพันธุ์เงิน วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  ผู้นำเสนอผลงานวิจัย (รอการชำระเงิน)
3 นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย
4 พท.สัณหจุฑา พวงมาลา วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้นำเสนอผลงานวิจัย
5 พท.พอฤทัย สร้อยเพ็ชร วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้นำเสนอผลงานวิจัย
6 พท.นภา บุญมา วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้นำเสนอผลงานวิจัย
7 น.ส.รัชฎากร ดาบสมเด็จ (นักศึกษาปริญญาโท) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้นำเสนอผลงานวิจัย
8 น.ส.ฟาตีฮะ วาโซ๊ะ (นักศึกษาปริญญาโท) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้นำเสนอผลงานวิจัย
9 ดร.ภญ.ยุพาภรณ์ สำเภาพันธ์ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้นำเสนอผลงานวิจัย
10 คุณ ศิริรักษ์ สหายา ผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน   วิจัย (ชำระเงินเรียบร้อย)
11 ทพ.รณภณ โอชาพงศ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้นำเสนอผลงานวิจัย(ชำระเงินเรียบร้อย)