การตรวจสอบรายชื่อ

 

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล สาขา มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน สถานะ
1 หรรษชญา รองพล วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำลังดำเนินการ
2 ไพจิตร พิลึก การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก กำลังดำเนินการ