การตรวจสอบรายชื่อ

 

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล สาขา มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน สถานะ
1 หรรษชญา รองพล วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำลังดำเนินการ
2 ไพจิตร พิลึก การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก กำลังดำเนินการ
3 วิชุอร แสงอ่วม การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต กำลังดำเนินการ
4 นภา บุญมา การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต กำลังดำเนินการ
5 สัณหจุฑา พวงมาลา การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต กำลังดำเนินการ
6 พรประภา สัตยานันทาภิบาล การแพทย์แผนจีน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต กำลังดำเนินการ
7 อรชดา สิทธิพรหม การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต กำลังดำเนินการ
8 กฤษณา ภูตะคาม การแพทย์แผนจีน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต กำลังดำเนินการ
9 กฤษณา ภูตะคาม การแพทย์แผนจีน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต กำลังดำเนินการ
10 นิรันดร์ วิพันธุ์เงิน เภสัชเวทและตัวยา วิทยาลัยเภสัชศาสตร์      ม.รังสิต กำลังดำเนินการ
11 ปภาวี สุขดี การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา กำลังดำเนินการ
12 ณัฐกฤตา ศิลาทอง การแพทย์แผนตะวันออก วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต กำลังดำเนินการ
13 พริมา ทองวิเชียร การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำลังดำเนินการ
14 กฤติยา แก้วกุล การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต กำลังดำเนินการ